Privacyverklaring sollicitant

In het kader van zijn rekruteringsproces verzamelt en verwerkt McBride persoonsgegevens over externe en interne sollicitanten. De organisatie verbindt zich ertoe om transparant te zijn over de manier waarop die gegevens worden verzameld en gebruikt, en om haar verplichtingen in het kader van de gegevensbescherming na te komen.

Welke informatie verzamelen we?

In de loop van het rekruteringsproces verzamelt McBride een reeks gegevens over u.

Deze omvatten:
uw naam, adres en contactgegevens, met inbegrip van e-mailadres en telefoonnummer; details van uw kwalificaties, competenties, ervaring en tewerkstellingsgeschiedenis; informatie over uw huidig verloningsniveau, waaronder rechten op uitkeringen; of u al dan niet een beperking hebt waarvoor de organisatie redelijke aanpassingen moet doorvoeren tijdens het rekruteringsproces; en informatie over uw recht om te werken in het specifieke land waarvoor u solliciteert. Houd er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is en afhankelijk is van lokale wettelijke vereisten.

McBride kan deze informatie op verschillende manieren verzamelen. De gegevens kunnen bijvoorbeeld voorkomen in cv's of worden gedistilleerd uit paspoorten of andere identiteitsdocumenten, of verzameld via interviews of andere beoordelingsmethodes. Met uw toelating kunnen we ook persoonsgegevens over u verkrijgen van derden, zoals referenties die worden verstrekt door huidige en vroegere werkgevers.

Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen op tal van verschillende plaatsen, waaronder uw sollicitatiedossier, HR-beheersystemen en andere IT-systemen (waaronder e-mail).

Waarom verwerkt McBride persoonsgegevens?

McBride heeft een rechtmatig belang om persoonsgegevens te verwerken tijdens het rekruteringsproces en om dossiers over dat proces bij te houden. De verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten biedt ons de mogelijkheid om het rekruteringsproces te beheren, de geschiktheid van een sollicitant voor een dienstbetrekking te beoordelen en te bekrachtigen, en te beslissen aan wie een baan wordt aangeboden. Het kan ook zijn dat we gegevens van sollicitanten moeten verwerken om te reageren op en ons te verdedigen tegen juridische vorderingen.

In sommige gevallen moeten we persoonsgegevens verwerken om te garanderen dat we voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen. Het is bijvoorbeeld verplicht om na te gaan of een succesvolle sollicitant in aanmerking komt om te werken in het specifieke land vooraleer de dienstbetrekking aanvangt.

McBride kan speciale gegevenscategorieën verwerken, zoals vertrouwelijke gegevens, voor zover dit wettelijk is toegestaan in elk land. We verwerken dergelijke informatie om onze wettelijke verplichtingen na te komen en specifieke rechten uit te oefenen in verband met tewerkstelling.

Wie heeft inzage in persoonsgegevens?

Uw informatie kan worden gedeeld met het oog op het rekruteringsproces en, indien u succesvol bent, met het oog op het aanbieden van een betrekking. Dit kan gaan om leden van het HR-team en het rekruteringsteam, interviewers die zijn betrokken bij het rekruteringsproces, consultants, testbureaus, managers van de bedrijfstak met een vacature en IT-medewerkers, indien inzage van de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

Hoe beschermt McBride persoonsgegevens?

We nemen de veiligheid van uw gegevens ernstig. We hebben interne beleidsregels en controles ingevoerd om te verzekeren dat uw gegevens niet zoekraken, per ongeluk worden vernietigd, misbruikt of bekendgemaakt, en dat ze niet toegankelijk zijn, behalve voor onze werknemers in het kader van de correcte uitoefening van hun functies.

Hoelang bewaart McBride persoonsgegevens?

Als uw sollicitatie niet succesvol is, zal de organisatie uw persoonsgegevens in haar bestand bewaren zoals vermeld in bijlage A en niet langer dan vierentwintig maanden vanaf uw sollicitatie.

Als uw sollicitatie succesvol is, zullen persoonsgegevens die werden verzameld tijdens het rekruteringsproces, worden getransfereerd naar uw (elektronisch en/of papieren) dossier bij Human Resources en worden bewaard gedurende uw tewerkstelling, waar nodig in overeenstemming met ons beleid voor bewaring en vernietiging van archiefdocumenten (Record Retention and Destruction Policy): archiefdocumenten over werknemers (People Records).

Uw rechten:

Als betrokkene hebt u een aantal rechten.

U kunt:

  • uw persoonsgegevens op verzoek inzien en er een kopie van vragen;
  • de organisatie verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te wijzigen;
  • de organisatie verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te stoppen met de verwerking ervan, bijvoorbeeld wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking.

Als u een van deze rechten zou willen uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze GDPR-stuurgroep door te e-mailen naar GDPRrequests@mcbride.co.uk

Wat gebeurt er als u geen persoonsgegevens verschaft?
U bent wettelijk of contractueel niet verplicht om gegevens te verstrekken aan McBride tijdens het rekruteringsproces. Maar als u de informatie niet verstrekt, kunnen we uw sollicitatie misschien niet op passende wijze of zelfs helemaal niet verwerken.

BIJLAGE A

Als uw sollicitatie niet succesvol is, zal de organisatie uw persoonsgegevens in haar bestand bewaren afhankelijk van het land waarin u hebt gesolliciteerd.

Land

Bewaartermijn

België

maximaal 2 jaar

Denemarken

maximaal 6 maanden

Frankrijk

maximaal 2 jaar

Italië

maximaal 2 jaar

Luxemburg

maximaal 2 jaar

Polen

maximaal 12 maanden

Spanje

maximaal 2 jaar

VK

maximaal 2 jaar

 


Application Form


3.Are you eligible to work in the UK
4. Personal data

☐ I give permission to process my personal data for the purpose of recruitment activities within McBride

☐ I have read and accept McBride Applicant Privacy Notice

 

Website by