Onze belangrijkste prioriteiten zijn:

Bestuurlijk doel

Bestuurlijk doel

We werken eraan om er zeker van te zijn dat het doel en de waarden van onze groep aan de basis liggen van onze strategie, besluitvorming en relaties met onze stakeholders, en daarnaast onze cultuur vorm geven.

Kwaliteit van het bestuursorgaan

Kwaliteit van het bestuursorgaan

De Raad van Bestuur, ondersteund door haar comités, is verantwoordelijk voor de manier waarop het bedrijf wordt geleid en bestuurd. Haar verantwoordelijkheden omvatten onder andere het succes van het bedrijf op de lange termijn, het stellen van strategische doelen, het ondersteunen van het management bij het implementeren van de strategische doelen, het controleren van het operationeel management, het zorgen voor een kader van deugdelijke en effectieve controles, en het rapporteren over het beheer door de Raad van Bestuur aan de stakeholders.

Betrokkenheid van de stakeholders

Betrokkenheid van de stakeholders

De Raad van Bestuur is zich bewust van haar verplichtingen om het succes van het bedrijf te bevorderen ten voordele van zijn stakeholders. Door de stakeholders erbij te betrekken kan de Raad van Bestuur weloverwogen beslissingen nemen, die rekening houden met de gevolgen ervan voor de verschillende groepen stakeholders.

Ethisch gedrag

Wij verwachten de allerhoogste gedragsnormen van onze medewerkers en onze partners in onze hele toeleveringsketen. Wij tolereren geen onethisch gedrag en hebben een vastgesteld beleidskader dat gericht is op het minimaliseren van blootstelling aan omkoping, corruptie en financiële misdaad. Wij nemen mensenrechten serieus en blijven ons beleid en managementsystemen op dit gebied versterken. Ons bedrijfsbeleid op het gebied van bedrijfsethiek, klokkenluiden, gedragscodes voor leveranciers, anti-slavernij en mensensmokkel kunt u hier vinden.

Bewaking van de risico’s en kansen  

Effectief risicobeheer is essentieel voor het uitvoeren van onze strategie, het behalen van duurzame aandeelhouderwaarde en het garanderen van goed bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het bepalen van de aard en grootte van de belangrijkste risico's die zij bereid is te nemen om onze strategische doelen te halen, en beoordeelt jaarlijks de belangrijkste en nieuwe risico's en potentiële gevolgen ervan voor onze strategische prioriteiten.

Website by